Prinsjesdag 2021 – Weinig vuurwerk, wel enkele aandachtspunten

Gezien de demissionaire status van het kabinet viel er weinig vuurwerk te verwachten met Prinsjesdag. Dat is er ook niet gekomen. Wel zijn en blijven er de nodige aandachtspunten voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) en de vermogende particulier, welke we voor u op papier hebben gezet.

Aanpassing vennootschapsbelasting

De laagste schijf in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt in 2022 verruimd van € 245.000 naar
€ 395.000. De Vpb-tarieven wijzigen niet, zijnde 15% in de laagste schijf en 25% in de tweede schijf. De box 2 heffing blijft 26,9%

Box 3 heffing

De systematiek van de box 3 heffing is niet veranderd. Wel zijn de tarieven licht gedaald.

Er is veel kritiek op het box 3 stelsel. Met name grote spaarders worden relatief zwaar belast. Het is aan een volgend kabinet het stelsel te herzien. Er zou kunnen worden gekeken naar een belasting van het werkelijke rendement i.p.v. een vooraf bepaald forfaitair rendement. Voor nu blijft de regeling echter nog zoals deze is.

Spaar BV

In bovenstaande tabel is te zien dat de hogere box 3 vermogens zwaarder worden belast. Bij laag renderende privévermogens (bijv. spaargelden en obligaties) is het dan ook nog steeds aantrekkelijk om voor de peildatum van 1 januari dit vermogen bijvoorbeeld als kapitaal te storten in de BV. Hiermee wordt de belastingdruk fors verminderd.

We hebben voor u de omslagpunten berekend. Is het rendement hoger dan is het interessanter het geld in box 3 te houden.

Hierbij is geen rekening gehouden met de kosten van (het oprichten van) een BV. Dit maakt de spaar BV interessant voor vermogens vanaf ca € 250.000,-.

Laat u hierover goed adviseren door een specialist.

Beleggen BV of privé

Zijn er middelen in de BV waarover nog box 2 heffing dient te worden betaald? Dan ontstaat grosso modo de vraag of het interessant is te beleggen in de BV of in privé (box 3).

Over het algemeen kan worden gesteld dat het interessanter is te beleggen in de BV dan in privé.

Laat u hierover goed adviseren door een specialist.

Excessief lenen van de BV

Veel DGA’s lenen bij hun BV voor de aankoop van de eigen woning en/of te beleggen. Het is het kabinet een doorn in het oog dat DGA’s middels leningen van de BV de belastingheffing in box 2 langdurig kunnen uitstellen en soms zelfs afstellen.

Op 17 juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap aan de Tweede Kamer aangeboden. Mede vanwege Corona is de geplande ingangsdatum met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

Een lening wordt in dit voorstel in principe als excessief aangemerkt als deze meer dan € 500.000 bedraagt. Het meerdere zal worden belast in box 2. Voor hypotheekleningen geldt een uitzondering.

Als er excessieve leningen zijn bij de BV is het zinvol te (laten) bekijken wat hiermee te doen. Denk bijvoorbeeld aan aflossen middels privé vermogen of herfinancieren bij de bank.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Er staat niets in het belastingplan over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Er zijn politieke partijen welke deze regeling voor het fiscaal vriendelijk overdragen van de onderneming willen versoberen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat deze regeling er in de toekomst niet beter op zal worden. Als u voornemens bent de onderneming over te dragen aan de kinderen dan kan dit een reden zijn er nu mee te starten. Uiteraard is fiscaliteit niet het enige motief. Zie ook ons artikel een duurzame bedrijfsopvolging binnen de familie is meer dan harde fiscaliteit.

Jubelton

Het is -onder voorwaarden- mogelijk ruim € 100.000 belastingvrij te schenken voor de aankoop van de eigen woning. Vaak wordt deze schenking gedaan van ouders aan kinderen. Deze vrijstelling wordt ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Er is steeds meer kritiek op deze vrijstelling, omdat het de huizenprijzen opdrijft en derhalve juist verstorend werkt. De verwachting was dan ook dat deze vrijstelling zou sneuvelen. In het belastingplan komt dit niet aan de orde.

Eigen woning

Een aantal zaken is reeds in andere belastingplannen geregeld. Zo daalt de hypotheekrenteaftrek van maximaal 43% naar maximaal 40% in 2022. Tevens wordt de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld (Wet Hillen) over een periode van 30 jaar afgeschaft. De Wet Hillen maakte het vaak interessant om de eigen woningschuld (nagenoeg) geheel af te lossen. Per saldo hoefde het eigen woningforfait niet bij het inkomen te worden geteld.

Ter compensatie voor de afschaffing van de wet Hillen wordt het eigen woningforfait met ingang van 2022 verlaagd naar 0,45% van de WOZ waarde. Dit geldt echter niet voor panden met een WOZ waarde van meer dan € 1.110.000! Het forfait over de waarde boven de € 1.110.000 blijft namelijk onveranderd staan op 2,35%, ook wel ‘villa-taks’ genoemd.

Er zijn in het belastingplan wel aanpassingen wat betreft de eigenwoningregeling per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Hoe dan ook kan gesteld worden dat de eigenwoningregeling erg complex is geworden en ook aan een herziening toe is

Aftrekposten

Op grond van eerdere belastingplannen daalt in 2022 de aftrek van giften en partneralimentatie in de hoogste schijf van 43% naar 40%. In 2023 zal het maximum voor de aftrek verder dalen naar circa 37%.

Gezien bovenstaande kan worden overwogen aftrekbare kosten naar voren te halen. Zo kan een hoge hypotheekrente bij de bank worden overgesloten naar de huidige lage rente. De boeterente (de contante waarde van het verschil tussen marktrente en contractrente over de resterende rentevastperiode) kan dan toch tegen een hoger tarief worden afgetrokken. Ook zou het interessant kunnen zijn het gesprek met de ex-partner aan te gaan om de periodieke partneralimentatie in één bedrag af te kopen. Deze afkoopsom is in het jaar van betaling aftrekbaar.

Bijtelling voor emissievrije personenauto’s

Voor een volledig elektrische auto geldt momenteel een bijtelling van 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Vanaf 2022 wordt die -zoals reeds bekend- bijtelling 16%. Nieuw is dat de bijtelling van 16% slechts van toepassing wordt tot een cataloguswaarde van € 35.000. De bijtelling over het meerdere van de cataloguswaarde bedraagt 22%. De komende jaren zal dit verder versoberen.

Wilt u op korte termijn toch een elektrische auto aanschaffen, doe dit dan nog dit jaar. Het scheelt u maximaal vijf jaar lang een hogere bijtelling.

 

Family Capital Trust

Peter Seuren

 

 

Geschreven door

Peter Seuren

Partner