Lenen aan (klein)kinderen vanuit de BV, hoe zit dat met de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap?

We zien in de praktijk dat veel Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s) om verschillende redenen leningen vanuit hun BV hebben verstrekt aan de kinderen en soms zelfs kleinkinderen. We krijgen vaak vragen wat hiervan de gevolgen zijn in het licht van de komende wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in 2023. In dit artikel geven we op hoofdlijnen de gevolgen ervan weer, evenals enkele overwegingen.

Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap – hoe zat het ook alweer?
Veel DGA’s lenen bij hun BV voor de aankoop van de eigen woning en/of te beleggen. Het is het kabinet een doorn in het oog dat DGA’s middels leningen van de BV de belastingheffing in box 2 langdurig kunnen uitstellen en soms zelfs afstellen.

Op 17 juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap aan de Tweede Kamer aangeboden. Mede vanwege Corona is de geplande ingangsdatum met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

Als op 31 december 2023 (het toetsmoment) de leningen van de eigen BV meer dan € 500.000 bedragen is over het meerdere Aanmerkelijk Belang heffing in box 2 verschuldigd. Voor leningen voor de eigen woning van de DGA geldt een uitzondering. Dit maakt beleggen met geleend geld van de BV beperkt mogelijk. Zeker voor de grotere vermogens.

Hoe zit het met leningen aan kinderen?
We zien in onze praktijk ook dat via de BV leningen zijn verstrekt aan de (klein)kinderen. Vaak voor de eigen woning, maar ook om te beleggen of voor andere investeringen. We krijgen met regelmaat vragen in hoeverre de wet excessief lenen van toepassing is op deze manier van financieren.
In onderstaande gaan we hier verder op in. Ik ga er in dit artikel van uit dat de (klein)kinderen geen aanmerkelijk belang in de BV hebben.

Leningen eigen woning
De door de BV verstrekte eigen woningschulden aan de (klein)kinderen zijn tevens uitgezonderd als voor deze schulden hypothecaire zekerheid aan de BV is verstrekt. Dit hoeft geen recht van eerste hypotheek te zijn. Deze hypotheekeis geldt overigens niet voor per 31-12-2022 bestaande eigenwoningschulden.
Om de hypotheekrente te kunnen aftrekken dient wel te worden voldaan aan de overige eisen die de wet stelt.

Overige leningen
Voor schulden die niet als eigen woning schuld kwalificeren gelden wel beperkingen. Ieder (klein)kind mag een schuld hebben van € 500.000. Daarnaast is het mogelijk om €500.000 te lenen aan de echtgenoot/echtgenote van de (klein)kinderen. Als meer wordt geleend wordt het meerdere toegerekend aan de schulden (uitgezonderd de schulden voor de eigen woning) van de DGA bij zijn BV. Als dit leidt tot een schuld van meer dan € 500.000 bij de DGA dan dient over het meerdere te worden afgerekend door de DGA in box 2.
Stel, de DGA heeft 3 kinderen. Dan is een schuld van €2.000.000 mogelijk (ieder –de 3 kinderen en de DGA- € 500.000). Daarnaast is het mogelijk om €500.000 aan iedere echtgenoot/echtgenote van de kinderen te lenen. Bij 3 kinderen met ieder een echtgenoot/echtgenote kan er dus in totaal € 3.500.000 worden geleend.

Adviesmogelijkheden
Het is nog steeds mogelijk een eigen woningschuld te verstrekken vanuit de BV aan de (klein)kinderen. Zeker als er veel liquide middelen zijn, welke een lage (of zelf negatieve) rendementsverwachting hebben kan dit een interessante mogelijkheid zijn.
Daarnaast kan worden overwogen vanuit de BV een lening te verstrekken aan de (klein)kinderen voor de aankoop van een effectenportefeuille in privé. Als de verwachting is dat op langere termijn een rendement wordt behaald, welke hoger is dan de huidige lage rente kan op fiscaal voordelige wijze vermogensopbouw plaatsvinden bij de (klein)kinderen. Uiteraard dient niet de ogen te worden gesloten voor de risico’s van beleggen met geleend geld. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende beleggingsresultaten en veranderende wetgeving.
Zie ook ons eerdere artikel over beleggen met geleend geld d.d. 7-6-2020.

Afsluitend
Door te lenen aan de (klein)kinderen kan fiscaal voordelig vermogen worden overgedragen naar de volgende generatie. Het rendement valt immers bij hen. De wet excessief lenen bij de eigen vennootschap beperkt echter de mogelijkheden. Een solide Estate Planning – zeker voor grotere vermogens- kent echter meerdere bouwstenen, afwegingen en vereist maatwerk. We denken graag met u mee om te komen tot een voor uw situatie passende oplossing.

Peter Seuren
Partner Family Capital Trust

Geschreven door

Peter Seuren

Partner