Beleggen met geleend geld: de balans tussen rendement en risico

Rendement en risico

De huidige rente is op dit moment erg laag. Dit maakt lenen tegen aantrekkelijke condities mogelijk. Als deze gelden vervolgens worden belegd tegen een hoger rendement dan de betaalde rente ontstaat extra rendement door de zogenaamde hefboomwerking.

Een eenvoudig en indicatief voorbeeld om dit toe te lichten.

Stel, u heeft € 1.000.000 vrij belegbaar vermogen. U leent € 500.000 extra tegen een rente van 1%, zodat u € 1.500.000 kunt beleggen. Het rendement op uw beleggen bedraagt 7%.

 

belegd vermogen  €       1.500.000 Rendement 7%  €       105.000
geleend geld  €          500.000 Rente -1%  €          -5.000
       €       100.000

 

Door aanvullend te lenen heeft u met u eigen vermogen van € 1.000.000 een rendement gemaakt van 10%, te weten € 100.000/€ 1.000.000 in plaats van een rendement van 7%. Er is hiermee dus 3% extra rendement gegeneerd. Hoe meer u leent hoe hoger de hefboom.

Beleggen met geleend geld werkt goed in bovenstaande voorbeeld, maar kent ook een keerzijde op het moment dat het rendement lager is dan de rente van de lening. Stel nu dat het rendement op de beleggingen -7% is.

belegd vermogen  €       1.500.000 Rendement -7%  €     -105.000
geleend geld  €          500.000 Rente -1%  €          -5.000
       €     -110.000

 

In dat geval bedraagt het rendement op uw eigen vermogen -11%, te weten -€ 110.000/€ 1.000.000. Door de lening heeft u dus 4% meer verlies gegenereerd dan de 7% verlies als niet zou zijn geleend.

Lenen met geleend geld kan zorgen voor een hoger rendement, maar geeft ook de nodige extra risico’s. Deze risico’s nemen toe naarmate de lening groter wordt ten opzichte van het belegde vermogen. Het belang dat u het vermogen lang kunt beleggen wordt indien u belegd met geleend geld dus ook nog belangrijker. Uw portefeuille moet immers de tijd hebben om te herstellen na een dip.

Fiscaliteit nu

U kunt lenen bij een externe partij, bijvoorbeeld een bank, maar ook van uw eigen BV.

Los van bovenstaande hefboomwerking kennen lenen van uw eigen BV of van een bank ook een fiscaal voordeel in privé. Door het lenen als zodanig neemt het vermogen in privé immers niet toe. Daardoor is er in privé geen extra vermogensrendementsheffing (box 3) verschuldigd. Uiteraard zal het aldus verdiende rendement worden gevoegd bij het vermogen en op termijn tot een hogere vermogensrendementsheffing leiden. Maar omdat box 3 een forfaitaire belasting is, is het extra rendement als zodanig dus belastingvrij.

Als u leent van uw eigen BV wordt naast het bovenstaande voordeel ook geprofiteerd van het uitstellen van de Aanmerkelijk Belangheffing (box 2). Als niet geleend zou zijn, maar op dat moment als dividend uitgekeerd dan zou immers een box 2 heffing van 26,25% (2020) verschuldigd zijn. Na afdracht aan de fiscus zouden deze gelden dan niet meer kunnen worden belegd.  Mocht achteraf echter blijken dat de beleggingen in privé hebben geleid tot een negatief rendement dan keert ook hier het tij. De lening van de BV blijft echter wat deze was en dat geldt ook voor de bijbehorende Aanmerkelijk Belang claim.

Fiscale ontwikkelingen
Er zijn tevens de nodige fiscale ontwikkelingen, welke het beleggen met geleend geld mogelijk minder interessant (kunnen) maken.

In het huidige stelsel worden in box 3 de schulden in mindering gebracht op het vermogen, en daarmee de grondslag voor de box 3 heffing. Op zich logisch, want bezit minus schuld is het netto vermogen. In de eerder gepresenteerde plannen voor 2022 werd beleggen in box 3 met geleend geld minder aantrekkelijk gemaakt. Recent zijn de plannen na veel kritiek geschrapt van de politieke agenda en is het wachten op een nieuw voorstel voor box 3. Waarschijnlijk volgt dit met Prinsjesdag. Voor nu blijft het gissen en dat creëert extra onzekerheid.

Als u leent van de eigen BV dan krijgt men mogelijk ook nog te maken met de wet ‘excessief lenen van de eigen BV’. Als op 31 december 2023 de leningen (uitgezonderd voor de eigen woning) van de eigen BV meer dan € 500.000 bedragen is over het meerdere Aanmerkelijk Belang heffing in box 2 verschuldigd. Dit maakt beleggen met geleend geld van de BV beperkt mogelijk. Zeker voor de grotere vermogens.

Conclusie

Beleggen met geleend kan leiden tot een extra rendement. Zowel als wordt geleend van een bank of de eigen BV. Bij grote vermogens met een lange beleggingshorizon kan het lonen een beperkte hefboom toe te passen om het rendement te verhogen. De actuele lage rente maakt dit extra aantrekkelijk. Hierbij dient men echter niet alleen oog te hebben voor het hogere rendement. Is dit rendement ook echt nodig om de doelen te bereiken en rechtvaardigt dit een hoger risico? De onduidelijkheid over hoe de box 3 plannen er in de toekomst uit gaan zien vormen een extra onzekerheid. U kunt de lening natuurlijk altijd weer aflossen maar als u dit, gedwongen door nieuwe fiscale regelgeving, wilt doen net nadat de koersen zijn gedaald kan het een zure ervaring worden.

We helpen u graag een passende afweging te maken.

Geschreven door

Peter Seuren

Partner