Voorkom liquiditeitsproblemen door Aanmerkelijk Belang belastingheffing bij overlijden

Bij een overlijden zal de fiscus erfbelasting trachten te heffen. Middels het juist opstellen van de huwelijkse voorwaarden en een goed testament kan de erfbelasting worden beperkt en/of in de tijd verschoven. Dit is bij de meeste mensen wel bekend.

Bij het overlijden van een directeur grootaandeelhouder (dga) moet echter óók over het vermogen van de vrije reserve in de BV worden afgerekend (zgn. AB-claim) voor zover er sprake is van beleggingsvermogen. Sinds 2010 kan deze claim niet meer worden doorgeschoven naar de langstlevende. Uitstel is dus niet mogelijk. Er dient afgerekend te worden en dit gaat ten koste van de liquiditeit, of er moet liquiditeit vrij gemaakt worden. Dit kan, zeker kort na het overlijden van de dga, voor grote en zeer ongewenste problemen zorgen.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld:

A is 100% aandeelhouder van BV X met een belegd vermogen van € 10.000.000 en een verkrijgingsprijs van € 20.000. Hij is onder koude uitsluiting gehuwd met B en heeft twee kinderen C en D. A overlijdt. Alvorens te komen tot het vaststellen van de erfbelasting dient eerst over de AB winst te worden afgerekend, ofwel (€ 10.000.000-€ 20.000) * 25% = € 2.495.000. Vervolgens dient ook nog erfbelasting te worden voldaan door de erfgenamen (naar alle waarschijnlijkheid B, C en D).

Zeker indien in vastgoed en/of deelnemingen, of andere minder liquide investeringen is belegd kan dit tot grote problemen leiden. 

Ter voorkoming van deze problemen zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn om de huwelijkse voorwaarden om te zetten naar een algehele gemeenschap van goederen. Hiervoor is met het wijzigen van het huwelijksvermogensrecht sinds 1-1-2018 het opstellen van nieuwe huwelijkse voorwaarden nodig. Op deze wijze valt de BV ook in de gemeenschap en wordt de AB claim derhalve met 50% verminderd. Ook voor de erfbelasting kan dit voordelig uitpakken.

Tevens kan in het zicht van een overlijden gewijzigde huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt, zodat de AB claim bij overlijden volledig kan worden uitgesteld. 

Middels bovenstaande heb ik uitsluitend duidelijk willen maken dat de AB claim bij overlijden -naast de erfbelasting- een aanslag op de liquiditeiten kan betekenen en uw erfgenamen in een lastig parket kan plaatsen. Om deze claim deels, danwel volledig uit te stellen zijn er diverse mogelijkheden. 

Het is complexe materie welke maatwerk behoeft. Laat u dan ook adviseren door een specialist. We denken graag met u mee.

Peter Seuren

Partner Family Capital Trust