Schenken en nalaten aan uw kleinkinderen

Inleiding
Het schenken en nalaten van uw vermogen aan zo veel mogelijk personen leidt in beginsel tot een lagere belastingdruk. Vaak wordt hierbij gedacht aan de kinderen, maar de kleinkinderen zijn zeker ook een interessante (en vaak ook leuke) categorie.
Hoe gaat dit alles nu in zijn werk? In dit artikel laat ik zien welke voordelen zijn te behalen middels schenken en erven aan uw kleinkinderen. Tevens geef ik enkele aandachtspunten.

Schenken
Door het doen van schenkingen wordt uw nalatenschap te zijner tijd beperkt. Hoe vroeger u ermee begint, des te groter de besparing te zijner tijd zal zijn. Naast de mogelijkheid om jaarlijks belastingvrij aan uw kind te schenken (2023: € 6.035) is er echter ook de mogelijkheid om jaarlijks belastingvrij aan uw kleinkind te schenken (2023: € 2.418). Bij grotere vermogens kan dit te zijner tijd leiden tot een besparing van de erfbelasting met 20% over het geschonken vermogen. Daarnaast valt het behaalde rendement op het geschonken vermogen ook buiten de erfbelasting. Een extra voordeel van schenken aan de kleinkinderen is dat er een generatie wordt overgeslagen.

Erven
Naast uw kinderen hebben ook uw kleinkinderen een vrijstelling van € 22.918 (2023) bij overlijden. Vaak wordt dan ook in het testament een legaat opgenomen per kleinkind ter grootte van dit bedrag. Dit leidt tot een voordeel van maximaal 20% erfbelasting. Bij tien kleinkinderen toch al snel zo’n € 44.000 aan erfbelasting. En zelfs het dubbele bij twee grootouders.
Uiteraard zijn er nog meer varianten qua schenken en erven aan kleinkinderen. Zeker als sprake is van grotere vermogens. Het voert te ver om hier in dit artikel op in te gaan. Zeker omdat het vaak erg technisch is en maatwerk betreft.

Aandachtspunten

  • Middels schenken en het testament kan fiscaal voordeel worden behaald, maar fiscaliteit mag niet het doel zijn. Naast eigen wensen en doelstellingen is het ook belangrijk de familiedynamiek goed voor ogen te houden en hiermee rekening te houden.
  • Als de kleinkinderen een bedrag geschonken krijgen of erven kan het zinvol zijn een bewindvoerder te benoemen, bijvoorbeeld de ouder.
  • Een legaat is een vordering op de nalatenschap. Dit kan betekenen dat er na het uitkeren van de legaten niet voldoende vermogen meer is om uit te keren aan de erfgenamen. Hier kan rekening mee worden gehouden in het testament.
  • Stel dat er per kind een groot verschil in aantal kleinkinderen is dan kan ervoor worden gekozen de legaten van de kleinkinderen ‘staaksgewijs’ te doen. Een voorbeeld ter verduidelijking. De nalatenschap bedraagt € 1.000.000. De dochter heeft 1 kind en de zoon 4 kinderen. Dochter krijgt € 500.000 onder aftrek van 1 maal het legaat en zoon onder aftrek van 4 maal het legaat. Zou dit niet het geval zijn dan zou ieder de helft krijgen van € 1.000.000 minus 5 maal het legaat. Dochter krijgt dan minder, omdat zoon meer kleinkinderen heeft. Dat kan ongelijk aanvoelen.
  • Zolang de kleinkinderen nog minderjarig zijn, wordt het door hen verkregen vermogen voor de toepassing van de vermogensrendementsheffing bij hun ouders in aanmerking genomen.

 

Al met al zijn er mooie manieren om te schenken en na te laten aan uw kleinkinderen. Het is -samen met uw adviseur- zoeken naar een manier, welke het beste bij u past.

Peter Seuren

Family Capital Trust

Geschreven door

Peter Seuren

Partner