Kinderen onterven, kan dat?

In onze praktijk komt zo nu en dan de vraag voorbij of het mogelijk is de kinderen te onterven. Hieraan kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen. Er kan sprake zijn van een flinke ruzie, maar ook in het geval van een kind met een verslaving of een handicap kan onterving een van de overwegingen zijn.

Het is anders dan vaak gedacht wel degelijk mogelijk een kind te onterven. Echter, als zij een beroep doen op hun legitieme portie kunnen zij toch iets uit de nalatenschap verkrijgen: de zogenoemde legitieme portie. De aanspraak op de legitieme dient te worden gemaakt binnen een door de erfgenamen gegeven redelijke termijn, doch uiterlijk vijf jaar na overlijden. De legitieme portie bedraagt ongeacht het aantal kinderen 50% van het erfdeel volgens het wettelijk erfrecht.

Zijn er mogelijkheden om het effect van deze legitieme portie te beperken? Onderstaand -zonder uitputtend te willen zijn- enkele denkrichtingen:

  • Testamentair kan worden bepaald dat de legitieme portie pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende partner. Dit werkt helemaal goed in het geval dat sprake is van een fors jongere partner. In dat geval kan het kind lang moeten wachten op de legitieme portie;
  • Ook kan in het testament worden bepaald dat het kind genoegen moet nemen met een erfdeel (ter grootte van de legitieme portie) onder (tijdelijk of levenslang) bewind;
  • Het lijkt voor de hand te liggen aan de andere kinderen of andere personen bij leven een schenking te doen. In theorie dienen deze wel te worden meegenomen voor de bepaling van de legitieme portie. Het onterfde kind dient echter aan te tonen dat deze schenkingen gedaan zijn. Dit kan lastig zijn, zeker bij onderhandse schenkingen. In de praktijk kan schenken dus toch een handig middel zijn;
  • Ook kan worden gedacht aan schenkingen middels schuldigerkenningen aan de andere kinderen. Hierbij dient een rente van tenminste 6% te worden betaald aan de kinderen. Dit percentage mag ook hoger zijn. De schenkingen worden meegenomen bij het bepalen van de legitieme portie, maar de rentebetalingen aan de kinderen niet. Deze hollen de nalatenschap dus verder uit en verkleinen de legitieme portie;
  • Mocht u het ver van uw bed willen zoeken dan zou u kunnen overwegen het vermogen in te brengen in een trust. Op het moment dat de kinderen het vermogen erven kan worden bepaald dat (bepaalde) kinderen geen zeggenschap hebben over het vermogen.

Realiseer u dat het onterven van een kind bij hem of haar de nodige vragen op kan roepen en een grote impact kan hebben. Antwoorden zijn er na uw overlijden immers niet meer te geven. De waarde van het bij leven hierover (mondeling of schriftelijk) communiceren dient niet te worden onderschat. Ook kunt u overwegen een persoonlijke brief bij te sluiten bij het (in juridische termen opgestelde) testament. Zie ook ons artikel https://familycapitaltrust.nl/nieuws/een-testament-met-emotie/

Family Capital Trust
Peter Seuren
Partner

Geschreven door

Peter Seuren

Partner