Herroepelijk schenken. Eens gegeven blijft gegeven?

In onze praktijk komt het vaak voor dat (groot)ouders schenken aan (klein)kinderen. Soms gaat het om kleine bedragen, maar ook vaak met een serieuze omvang. Redenen om te schenken kunnen divers zijn, maar vaak vindt men het leuk om juist bij leven de (klein)kinderen te helpen en/of is het doel besparen van erfbelasting.

Zeker bij schenkingen van een serieuze omvang komt weleens de vraag op of een schenking is terug te draaien. Dat kan wenselijk zijn als de (klein) kinderen onverstandig met het vermogen omgaan, maar ook op het moment dat u als gever in de financiële problemen komt, denk aan een faillissement of hoge zorgkosten?

Een herroepelijke schenking is dan een mogelijkheid. Door herroepelijk te schenken kunt u in zekere zin nog over het vermogen beschikken. Hierbij is wel van belang dat het geschonken vermogen niet wordt geconsumeerd. Dit vormt wel een nadeel voor het (klein)kind, omdat er een beperking is in de aanwending van het vermogen. Het kan immers zijn dat de schenking (deels) wordt herroepen. Wel komen de vruchten (rente, dividend, huur etc.) definitief aan het (klein)kind toe.

Dit dient wel te worden vastgelegd in een akte. Een notariële akte is niet verplicht, maar wel te adviseren. Zo kunnen in de akte specifieke herroepingsgronden worden opgenomen, maar het is ook mogelijk overeen te komen dat de schenking zonder opgave van redenen (deels) kan worden herroepen. Dit geeft veel onzekerheid aan de kant van de ontvanger. Het advies is dan ook vaak een tijdslimiet in te stellen, dan wel het bereiken van een bepaalde leeftijd van de schenker of ontvanger.

Om enige invloed te houden op het vermogen kan worden overwogen een bewind in te stellen op de schenking. Ook is het zinvol het gesprek met het (klein)kind hierover aan te gaan en zaken waar nodig toe te lichten. Dat geeft duidelijkheid en begrip.

Over de herroepelijke schenking is schenkbelasting verschuldigd. Mocht het komen tot een herroeping dan voorziet de wet in een teruggave van de betaalde schenkbelasting.

Herroepelijk schenken is een manier om grip te houden op het geschonken vermogen. Alvorens een keuze te maken dient ook te worden gekeken naar de alternatieven ervan.

Peter Seuren

Family Capital Trust

Geschreven door

Peter Seuren

Partner