Eindejaarstips 2018

Het einde van het jaar 2018 komt er weer aan. Reden voor ons om weer een aantal tips en aandachtspunten voor u te selecteren. Deze lijst is verre van uitputtend. Of zaken voor u interessant en passend (kunnen) zijn hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie.

 • Maak uw keuze in het kader van afschaffing pensioen in de BV

Heeft u nog een pensioen in eigen beheer? Dan kunt u tot 1 januari 2020 nog kiezen voor het afkopen van dat pensioen of het omzetten in een oudedagsverplichting. Heeft u uw pensioen nog niet afgekocht, dan kunt u dat in 2018 en 2019 nog doen. Bij afkoop in 2018 geldt een afkoopkorting van 25%. Voor 2019 geldt een afkoopkorting van 19,5%. Afkopen in 2018 is dus voordeliger. Wat verstandig is te doen met uw pensioen in eigen beheer is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie. Tevens gelden er de nodige formaliteiten. Zo is bij omzetting naar een oudedagsverplichting of afkoop toestemming nodig van de (ex-)partner.

 • Box 3: verlaag uw box 3 vermogen op 1 januari 2019

Als u in privé vermogen heeft, dan betaalt u hierover in beginsel belasting in box 3. Hierbij wordt uitgegaan van het netto vermogen per 1 januari van begin van het jaar. De te betalen belasting is afhankelijk van een forfaitair rendement, deze is progressief. Dit betekent hoe hoger het vermogen, des te hoger het forfaitaire rendement en daarmee de belastingdruk. Zeker bij de huidige lage spaarrente is dat een hard gelag.

Enkele mogelijke oplossingen:

 • Uitgaven doen in 2018

Bent u van plan grote uitgaven te doen, zoals sieraden of een auto dan is het te overwegen deze nog in 2018 te doen. Hetzelfde geldt voor het vooruitbetalen van verplichtingen, zoals premies van verzekeringen. Ook kunt u denken aan het vooruitbetalen van de (aftrekbare) hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2019.

 • Aflossen hypotheeklening

Door het aflossen van de hypotheeklening bespaart u niet alleen hypotheekrente, ook behoort het geld niet meer tot de grondslag van box 3. Een berekening kan inzichtelijk maken of dat in uw situatie zinvol en aantrekkelijk is.

 • Spaar BV

De belastingdruk in box 3 over spaargeld is relatief hoog, zeker voor grotere vermogens. Door er voor te zorgen dat de spaargelden vóór 1 januari 2019 in de (Spaar) BV zijn ondergebracht (bijvoorbeeld middels een agiostorting) betaalt u geen belasting hierover in box 3. Wel betaalt u vennootschaps- en inkomstenbelasting in box 2 over het werkelijke rendement (in box 3 geldt een fictief rendement!). Het is te verwachten dat deze gecombineerde heffing bij grotere spaarvermogens fors lager is dan de box 3 heffing.

 • Schenken en giften

Door het tijdig doen van schenkingen en giften verlaagt u de grondslag in box 3. Daarbij kunt u gebruik maken van diverse vrijstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de verhoogde vrijstellingen voor schenkingen aan uw kinderen en culturele instellingen.

 • Betaal tijdig rente over ‘papieren schenkingen’

Wanneer u een notariële ‘papieren schenking’ doet of heeft gedaan, zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen aan uw kinderen, let er dan op dat u jaarlijks een zakelijke rente van 6% moet betalen over de schuldig gebleven bedragen. Om een ‘papieren schenking’ fiscaal het gewenste effect te laten sorteren, moet namelijk sprake zijn van daadwerkelijke betaling van de over het schuldig erkende bedrag verschuldigd geworden rente. Als u die 6% rente dit jaar nog niet heeft betaald, zijn er overigens onder voorwaarden nog mogelijkheden om dit te repareren.

 • Richt een ‘familiebank’ op

Gezien de lage spaarrente kan het aantrekkelijk zijn te overwegen deze gelden uit te lenen aan bijvoorbeeld uw kinderen voor de aankoop van een eigen woning. Dit heeft voor u beiden voordelen, want u heeft een aantrekkelijker rendement en uw kinderen krijgen makkelijker een lening. Daarbij kunt u ook overwegen een deel van het voordeel te schenken aan uw kinderen, zodat hun woonlasten per saldo dalen. Let wel op dat de lening onder zakelijke voorwaarden (rente, zekerheden, overeenkomst e.d.) wordt aangegaan.

In dat kader wijzen wij ook op de eenmalige schenkingsvrijstelling van circa € 100.000 voor de eigen woning. Deze schenking kan onder voorwaarden aan iedereen worden gedaan die op het moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar oud is.

 • Verlaag uw hypotheekrente

De hypotheekrente is nog steeds historisch laag. Het is  derhalve te overwegen uw huidige (hoge) rente voor langere tijd vast te zetten bij uw bank. Het kan zijn dat daarvoor boeterente wordt berekend. Feitelijk is dat vooruitbetaalde rente en die is dan ook ineens volledig aftrekbaar. Daarbij is het zo dat het maximale tarief waartegen deze rente kan worden afgetrokken jaarlijks fors zal gaan dalen. Dit kan maken dat het betalen van aftrekbare boeterente juist nu interessant is.

 • Pas op met lenen van de BV

Met ingang van 2022 wil het kabinet komen met wetgeving voor het aanpakken c.q. terugdringen van leningen bij de eigen BV. Het is het kabinet een doorn in het oog dat DGA’s middels leningen van de BV de belastingheffing in box 2 langdurig kunnen uitstellen en soms zelfs afstellen. Waarschijnlijk zullen leningen die hoger zijn dan € 500.000 vanaf 2022 als winstuitkering worden belast in box 2. In de loop van 2019 hoopt het kabinet een concreter voorstel te kunnen neerleggen.

Als DGA doet u er goed aan hierop zo veel mogelijk voor te sorteren. Mocht bijvoorbeeld met een lening (> € 500.000) van de BV in privé zijn belegd, dan kan worden gesteld dat deze constructie met de komst van dit plan in beginsel risicovoller is geworden. En wat dan te doen als de beleggingen in aanloop naar de wet fors in waarde dalen, als men zich daar niet op heeft voorbereid?

Bestaande en nieuwe eigen woningleningen bij de BV worden, zoals het er nu uitziet, in het wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk uitgezonderd. Het kan dus nog steeds een goede overweging zijn de huidige eigen woninglening van de bank te herfinancieren met laagrenderende spaargelden uit de BV.

 • Keer dividend uit in plaats van extra loon

Drijft u uw onderneming via een BV, en wilt u dit jaar uzelf nog een extra vergoeding uitkeren? Door dividend uit te keren in plaats van extra loon, voorkomt u een hogere belasting. Over extra loon moet u namelijk maximaal 51,95% inkomstenbelasting betalen, terwijl u over een dividenduitkering gecombineerd maximaal circa 44% belasting betaalt. Let op! Voor het uitbetalen van dividend moeten wel een balanstest en uitkeringstoets worden verricht. Voer deze altijd uit!

 • Huwelijksvoorwaarden: kom uw periodiek verrekenbeding na!

Als u huwelijkse voorwaarden heeft met een ‘periodiek verrekenbeding’ dan dient u de overinkomsten jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Doet u dit niet dan kan dit negatieve gevolgen hebben ingeval van een eventueel faillissement of echtscheiding. De praktijk leert dat er in de praktijk nagenoeg nooit wordt verrekend, in dat geval is tijdige reparatie noodzakelijk.

Het is sowieso zinvol periodiek uw gehele estate planning (huwelijkse voorwaarden, testament en schenkingsplan) onder de loep te nemen.

 • Pas middeling toe

Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (gehad)? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld krijgt over de jaren. Dit heeft te maken met de progressieve opbouw van het belastingtarief in de inkomstenbelasting. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren, en vervolgens (her)berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan heeft u mogelijk recht op een teruggaaf.

 • Voorkom belastingrente

Over te betalen aanslagen betaalt u belastingrente als de aanslag later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt opgelegd. Voor de inkomstenbelasting wordt gerekend met een rente van 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%! Wees dus op tijd met het doen van (een voorlopige) aangifte.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze tips en aandachtpunten aarzel niet om contact met ons u op te nemen.

We wensen u alvast fijne feestdagen toe!

Family Capital Trust

Peter Seuren

Lees hier het artikel in PDF