Eindejaarstips 2017

Het einde van het jaar 2017 komt er weer aan. Voor u hebben we een aantal tips en aandachtspunten geselecteerd. Deze lijst is verre van uitputtend. Of zaken voor u interessant en passend kunnen zijn hangt af van uw persoonlijk en financiële situatie. We denken hierover uiteraard graag met u mee.

Maak uw keuze in het kader van afschaffing pensioen in de BV

Per 1 april 2017 is het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Het is hierbij van belang dat u voor 1 juli 2017 de opbouw heeft stopgezet. Is dit niet tijdig gebeurd dan kan dit nadelige fiscale consequenties met zich meebrengen.
U heeft vervolgens tot en met 2019 drie opties: laten staan van de pensioenvoorziening, kiezen voor een omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) of afkoop van de pensioenvoorziening. Welke keuze voor u het meest passend is, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Mocht u kiezen voor de ODV of afkoop dan dient uw (ex-)partner akkoord te gaan en gelden er de nodige formaliteiten. Mocht afkoop de beste optie zijn dan is het in beginsel verstandig dit nog in 2017 te doen. De belastingkorting is dan het meest aantrekkelijk.

Box 3: verlaag uw box 3 vermogen op 1 januari 2018

Als u in privé vermogen heeft, dan betaalt u hierover belasting in box 3. Hierbij wordt uitgegaan van het netto vermogen per 1 januari 2018. De te betalen belasting is afhankelijk van een forfaitair rendement. Deze is progressief. Hoe hoger het vermogen des te hoger het forfaitaire rendement en daarmee belastingdruk. Het kabinet heeft voorgesteld een hogere vrijstelling te hanteren en het fictief rendement wat bij te stellen, maar zeker voor de grotere vermogens zal dit waarschijnlijk weinig soelaas bieden.

Enkele mogelijke oplossingen:

·         Uitgaven doen in 2017

Bent u van plan grote uitgaven te doen, zoals sieraden of een auto dan is het te overwegen deze nog in 2017 te doen. Hetzelfde geldt voor het vooruitbetalen van verplichtingen, zoals premies van verzekeringen. Ook kunt u denken aan het vooruitbetalen van de (aftrekbare) hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2018.

·         Aflossen hypotheeklening

Door het aflossen van de hypotheeklening bespaart u niet alleen hypotheekrente, ook behoort het geld niet meer tot de grondslag van box 3. Een berekening kan inzichtelijk maken of dat in uw situatie zinvol en aantrekkelijk is.

·         Spaar BV

De belastingdruk in box 3 over spaargeld is erg hoog, zeker voor grotere vermogens. Door er voor te zorgen dat de spaargelden voor 1 januari 2018 in de BV zijn ondergebracht (bijvoorbeeld middels een agiostorting) betaalt u geen belasting hierover in box 3. Wel betaalt u vennootschaps- en inkomstenbelasting in box 2. Het is aannemelijk dat deze gecombineerde heffing bij grotere spaarvermogens aanzienlijk lager is dan de box 3 heffing.

·         Schenken en giften

Door het tijdig doen van schenkingen en giften verlaagt u de grondslag in box 3. Tevens kunt u gebruik maken van diverse vrijstellingen. Denk hierbij aan de verhoogde vrijstellingen voor schenkingen aan bijvoorbeeld uw kinderen en culturele instellingen.

         Betaal tijdig rente over ‘papieren schenkingen’

Wanneer u een notariële ‘papieren schenking’ doet of heeft gedaan, zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen aan uw kinderen, let er dan op dat u jaarlijks een zakelijke rente van 6% moet betalen over de schuldig gebleven bedragen. Om een ‘papieren schenking’ fiscaal het gewenste effect te laten sorteren, moet namelijk sprake zijn van daadwerkelijke betaling van de over het schuldig erkende bedrag verschuldigd geworden rente. Als u die 6% rente niet heeft betaald, zijn er overigens onder voorwaarden nog mogelijkheden om dit te repareren.

         Keer nog dit jaar dividend uit uw Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) uit

Jaarlijks heeft u als aandeelhouder van de VBI voor de inkomstenbelasting te maken met een forfaitair rendement over de waarde in het economisch verkeer van de VBI. Voor 2017 bedraagt deze 5,39% (2018: 5,38%). Als u dividend uitkeert mag u dit met elkaar verrekenen. Over het forfaitaire rendement of het uitgekeerde dividend is in beginsel 25 procent box 2-heffing verschuldigd. Als u een dividend uitkeert dat gelijk is aan het forfaitaire rendement, leidt dit niet tot een hogere box 2-heffing. Het uitgekeerde dividend verhoogt wel uw vermogensgrondslag voor box 3 (Zie ook: box 3: verlaag u box 3 vermogen op 1 januari 2018), maar verlaagt tegelijk ook de forfaitaire rendement over het VBI vermogen. Het uitkeren van dit dividend levert u dus in beginsel per saldo geen nadeel op en kan zelfs voordelig uitpakken.

         Sluit uw lening over bij de eigen BV

Heeft u een lening bij een bank en heeft u ook een eigen BV? Dan kunt u de lening misschien beter onderbrengen bij uw eigen BV, indien u daarvoor voldoende geld in de BV beschikbaar heeft. Dit kan u geld opleveren ten opzichte van de huidige situatie. De BV en u moeten wel voldoende zakelijk handelen (denk hierbij aan een leenovereenkomst met een zakelijke rente en zekerheden), maar ook dan kan herfinanciering voordelig zijn. U kunt ook een lening die u bent aangegaan voor uw eigen woning oversluiten bij de eigen BV.

         Keer dividend in plaats van extra loon uit

De keuze voor het uitkeren van dividend uit de BV kan vaak aantrekkelijker zijn dan het uitkeren van extra loon. Dit heeft te maken met het feit dat over extra loon maximaal 52% belasting wordt voldaan. Over dividend is de (gecombineerde) heffing tussen de 40% en 43,75%. Overigens is de keuze voor dividend in plaats van loon niet heel vrij. U heeft immers te maken met de randvoorwaarden van het gebruikelijk loon. Ook kan de keuze gevolgen hebben voor de mogelijkheden van uw pensioenopbouw.

         Richt een ‘familiebank’ op

Gezien de lage spaarrente kan het aantrekkelijk zijn te overwegen deze gelden uit te lenen aan bijvoorbeeld uw kinderen voor de aankoop van een eigen woning. Dit heeft voor u beiden voordelen, want u heeft een aantrekkelijker rendement en uw kinderen krijgen makkelijker een lening. Ook kunt u overwegen een deel van het voordeel te schenken aan uw kinderen, zodat hun woonlasten per saldo dalen. Let wel op dat de lening onder zakelijke voorwaarden (rente, zekerheden, overeenkomst e.d.) wordt aangegaan.

In dat kader wijs ik ook op de eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Deze kan onder voorwaarden aan iedereen worden geschonken die op het moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar oud is.

         Huwelijksvoorwaarden: kom uw periodiek verrekenbeding na!

Als u huwelijkse voorwaarden heeft met een ‘periodiek verrekenbeding’ dan dient u de overinkomsten jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Doet u dit niet dan kan dit negatieve gevolgen hebben ingeval van een eventueel faillissement of echtscheiding. De praktijk leert dat er nagenoeg nooit wordt verrekend. Mocht dat zo zijn, dan is tijdige reparatie noodzakelijk.

Het is sowieso zinvol periodiek uw gehele estate planning (huwelijkse voorwaarden, testament en schenkingsplan) onder de loep te nemen.

         Pas middeling toe

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (gehad)? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld krijgt over de jaren. Dit heeft te maken met de progressieve opbouw van het belastingtarief in de inkomstenbelasting. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf.

         Voorkom belastingrente

Over te betalen aanslagen betaalt u belastingrente als de aanslag later dan 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt opgelegd. Voor de inkomstenbelasting wordt gerekend met een rente van 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%! Wees dus op tijd met het doen van (een voorlopige) aangifte.

We wensen u alvast fijne feestdagen toe!

Family Capital Trust

Peter Seuren

Download hier het artikel in PDF