De wet Excessief lenen nadert snel!

Schuld laten staan en afrekenen in box 2 onder voorwaarden toch interessant!

De eerste peildatum van de wet Excessief Lenen van de BV nadert. Deze staat op 31-12-2023. Als de Directeur-Grootaandeelhouder (dga) meer dan € 700.000 heeft geleend moet hij daarover in box 2 afrekenen. Overigens wordt voor eind 2024 de grens verlaagd tot € 500.000! Leningen voor de eigen woning zijn hierbij (onder voorwaarden) uitgezonderd

Ondanks dat is afgerekend in box 2 blijft de schuld in beginsel intact. Vaak zal dit in box 3 zijn en kan worden meegenomen bij het bepalen van de rendementsgrondslag.

De dga en zijn adviseurs zijn vaak genegen om deze schuld bij de BV daadwerkelijk terug te brengen. Denk hierbij aan het herfinancieren van de schuld bij een financiele instelling. Deze mogelijkheid laat ik buiten beschouwing in dit artikel.

Een andere mogelijkheid is het aflossen via middelen uit privé. Vaak zal dit gebeuren middels spaargelden of effecten. Onroerend goed ligt hiervoor minder voor de hand gezien de overdrachtsbelasting van 10,4% bij overdracht van privé naar BV. De spaargelden en/of beleggingen in box 3 worden door aflossing verplaatst naar de BV en belast voor de Vennootschapsbelasting. Op deze wijze wordt afrekenen in box 2 voorkomen en uitgesteld naar een later moment (en zoals verder is te lezen tegen een hoogstwaarschijnlijk hoger tarief!).

Ook kan worden overwogen dividend uit te keren uit de BV en daarmee de schuld af te lossen bij de BV. Bij hogere dividenduitkeringen gaat het tarief omhoog in 2024 van 26,9% naar 33%. Een verschil van 6%! Deze oplossing kan echter wel leiden tot een hoger bedrag aan box 3 heffing in 2024 of later.

De dga heeft ook de mogelijkheid af te rekenen over box 2 en de excessieve lening in box 3 te laten staan. Dit kan bij voldoende box 3 vermogen rekenkundig aantrekkelijk uitvallen. Bij deze planning is het wel zaak te regelen dat de grondslag in box 3 nul of minder is. Dit heeft te maken met de mismatch in box 3, waarbij een verschil is in het forfaitair rendement voor overige bezittingen en het negatieve forfaitair rendement voor schulden.

Zonder uitputtend te zijn nog enkele punten van aandacht:

  • Om de grondslag in box 3 verder te verlagen kan bijvoorbeeld nog een agiostorting in de BV worden overwogen (verlagen box 3 vermogen) of het schenken op papier aan de kinderen (creëren extra schuld in box 3);
  • Het verwachte rendement is ook een aandachtspunt als wordt geschoven met vermogen. Zo lijkt het niet zinvol vermogen met een hoog rendement over te hevelen van privé naar de BV;
  • Het in stand houden van de schuld betekent ook het betalen van een zakelijke rente. Mochten dit leningen zijn tegen de nog lage rente dan valt dit te overzien;
  • De leningen bij de BV dienen een zakelijk karakter te hebben. Dat betekent o.m. een leenovereenkomst, zakelijke rente en voldoende zekerheden;
  • De dga zal over het algemeen een afkeer hebben tegen het afrekenen van de box 2 heffing en deze optie naast zich neerleggen. Dit is mijns inziens geen reden alle opties op tafel te leggen.

 

Al met al complexe materie, welke een zorgvuldige advisering behoeft. Mocht dit nog niet zijn gebeurd…de tijd dringt!

 

Family Capital Trust

Peter Seuren

Geschreven door

Peter Seuren

Partner