De ‘Spaar’ BV is nog steeds interessant!

Uw privé vermogen in box 3 wordt belast. Hierbij wordt uitgegaan van een forfaitair rendement dat hoger ligt naarmate uw privé vermogen stijgt. Dit rendement wordt belast tegen een vast percentage van 30%. In onderstaande tabel is te zien hoe dit in 2019 uitwerkt.

Op zich is dit prima als uw werkelijke rendement gelijk of (nog beter) hoger is dan het forfaitaire rendement. Maar de spaarrente daalt al vele jaren en het nulpunt is in zicht. Dit leidt tot een exorbitante belastingdruk in box 3 en is zelfs toegenomen voor grotere vermogens.

Het is begrijpelijk dat dit afbreuk doet aan de belastingmoraal. Derhalve is het begrijpelijk dat adviseurs en hun cliënten zoeken naar manieren om deze belastingdruk te verlagen.

Het geld verhuizen van box 3 naar de BV (box 2) middels een kapitaalstorting is een van deze mogelijkheden. We gaan hier in dit artikel dieper op in.

Stel, u heeft een privé spaarsaldo van € 1.000.000 tegen een rente van 0,1%. In box 3 en de ‘Spaar’ BV (box 2) pakt dat in 2019 als volgt uit:

De ‘Spaar’ BV levert een voordeel op van ruim € 12.000 t.o.v. box 3, ofwel ruim 1% over uw spaarsaldo. Een aanzienlijk voordeel dat alleen is ingegeven door een verschil in belastingdruk.

Op het moment dat u de gelden weer nodig heeft in privé kan dat vrij eenvoudig via de notaris. Het is wel zaak dat de gelden op dat moment minimaal een half jaar in de BV hebben gestaan (antimisbruikbepaling).

In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met kosten voor oprichting (indien nodig), advies en administratie. Dat maakt dat een ‘Spaar’ BV over het algemeen interessant is vanaf privé vermogens van circa € 250.000.

Deze verschuiving van belastingdruk werd ook gezien door de politiek en leidde in 2016 tot Kamervragen. Mijn verwachting was dan ook dat er snel een streep door dergelijke constructies zou komen.

Het tegendeel is echter waar. Sterker nog, de ‘Spaar’ BV wordt door de gewijzigde fiscaliteit zelfs nog iets interessanter t.o.v. box 3. Dit heeft te maken met een tweetal zaken. Zo gaat voor een vermogen vanaf € 100.000 de belastingdruk in box 3 in 2019 omhoog t.o.v. 2018. Dit maakt dat de lage spaarrente hoger wordt belast in privé. Daarnaast daalt naar verwachting de cumulatieve belastingdruk (vennootschapsbelasting in combinatie met de aanmerkelijk belangheffing) in de ‘Spaar’ BV de komende jaren. Dit maakt dat de spaarrente in de BV minder wordt belast.

Dit betekent dan ook dat het omslagpunt tot wanneer een ‘Spaar’ BV t.o.v. box 3 interessanter is ook  hoger komt te liggen.

Als naar bovenstaande omslagpunten wordt gekeken, dan valt op dat het verplaatsen van privé vermogen van box 3 naar de BV niet alleen geschikt is voor spaargelden. U kunt ook denken aan andere laag renderende assets, zoals obligaties of een effectenportefeuille met een laag risicoprofiel en dito rendementsverwachting.

Opmerking verdient dat op het moment van schrijven van dit artikel de door het kabinet geplande afschaffing van de dividendbelasting is komen te vervallen. Dit maakt dat het kabinet voorstelt dat de tarieven voor de Vpb verder zullen worden verlaagd naar uiteindelijke 15% voor de eerste schijf en 20,5% voor de tweede schijf. Wel blijft het tarief van de 2e schijf in 2019 25% i.p.v. 24,3%. Dit alles maakt de conclusie van mijn artikel overigens niet veel anders. Sterker, het zal de ‘Spaar’ BV op termijn juist nog interessanter maken.

Het is overigens wel zaak dat de verschuiving van box 3 naar de BV vóór 1 januari 2019 plaatsvindt. 1 januari is namelijk de peildatum voor het bepalen van de grondslag in box 3. Bij een verschuiving na deze datum schiet u uw doel voorbij!

Peter Seuren

Partner Family Capital Trust

 

[1] De box 3 heffing voor 2021 is nog niet bekend, derhalve wordt gerekend met de belastingdruk van 2019.

Download hier het artikel in PDF